Regulamin

SCENA ATM - REGULAMIN

 1. Słownik pojęć

 1. SCENA – ATM GRUPA S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1, prowadząca działalność teatralną i impresaryjną pod nazwą “Scena ATM”.

 2. SYSTEM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ – serwis internetowy należący do Sceny, dostępny pod adresem www.bilety.scenaatm.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia i kupować Bilety.

 3. KUPUJĄCY – każdy podmiot składający zamówienie w Systemie Sprzedaży Internetowej lub nabywający Bilety w kasie biletowej Sceny.

 4. BILET – dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Scenę lub innego organizatora, oferowany do sprzedaży w Systemie Sprzedaży Internetowej oraz w kasie biletowej Sceny.

 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin, mający zastosowanie do korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej oraz brania udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Scenę lub innego organizatora.

 1. Korzystanie z Systemu Sprzedaży Internetowej

 1. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Warunkiem skorzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej jest:

  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Sceną;

  2. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu w Systemie Sprzedaży Internetowej, tj.:

    • rejestracji Kupującego na stronie (tylko w przypadku transakcji),

    • wyboru wydarzenia i liczby biletów,

    • sprawdzenia danych,

    • potwierdzenia dokonania zamówienia oraz otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Scenę.

 3. Warunkiem zakupu Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl – lub telefonicznie: 61 630 60 05.

 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas procesu zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura za zakupione bilety może być wystawiona wyłącznie na dane klienta podane w zamówieniu. W celu otrzymania faktury na podmiot gospodarczy konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP. Scena nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 5. Scena nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

 6. System Sprzedaży Internetowej umożliwia zakup Biletu najpóźniej na godzinę przed wydarzeniem. W terminie krótszym istnieje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej Sceny. Scena zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 7. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Sceny.

 8. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.

 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia na Bilet przez Scenę.

 10. Scena nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący nabywa Bilety. Scena nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 1. Zwroty biletów

 1. Scena nie dokonuje zwrotów pieniędzy za zakupione Bilety z wyjątkiem wydarzeń, które zostały odwołane.

 2. W przypadku odwołania wydarzenia zwrot za Bilet zakupiony za pomocą Systemu Sprzedaży Internetowej dokonywany jest jedynie na konto, z którego realizowana była zapłata, zgodnie z pkt. II-3 niniejszego Regulaminu.

 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Scena nie dokonuje zwrotów biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.

 4. Scena dopuszcza wymianę Biletu zakupionego na wydarzenie na inne, dostępne wydarzenie Sceny w terminie nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem, na które został sprzedany Bilet. Procedura wymiany realizowana jest przez Scenę po uzgodnieniu pod adresem e-mail bilety@scenaatm.pl

 1. Zasady teatralne

 1. Niezależnie od możliwości nabycia Biletów w Systemie Sprzedaży Internetowej Scena umożliwia Kupującym nabycie Biletów w kasie biletowej w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1. Kasa jest czynna w dniu wydarzeń, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, do czasu zakończenia wydarzenia, lub w innych terminach uzgodnionych drogą telefoniczną lub mailową. Nabycie Biletu w kasie biletowej Sceny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Scena ma prawo do nie wpuszczenia na widownię widzów spóźnionych. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za Bilety. W przypadkach, gdy na sali pozostały wolne miejsca dopuszcza się wpuszczenie spóźnionych widzów. W takiej sytuacji obsługa widowni wskazuje spóźnionym widzom najbliższe wolne miejsca, do których dojście powoduje zakłocenie odbioru wydarzenia przez innych widzów w sposób minimalny, a Scena nie gwarantuje spóźnionym widzom dostępnoścu miejsc wskazanych na Biletach. O możliwości wpuszczenia na salę spóźnionych widzów decyduje obsługa widowni.

 3. Podczas wydarzeń obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania oraz nakaz wyłączenia telefonów komórkowych.

 4. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają odbiór wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, zostaną wyproszone z sali bez prawa zwrotu pieniędzy za Bilety. Jeśli w konsekwencji takiego zachowania wydarzenie zostanie odwołane, osoby zakłócające zostaną obciążone kosztami odwołania wydarzenia.

 5. Dzieci mogą brać udział w wydarzeniach tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Jeśli dziecko swoim zachowaniem zakłóca odbiór wydarzenia, zostanie wyproszone z sali wraz z opiekunem bez prawa zwrotu pieniędzy za bilety.

 6. Scena dysponuje parkingiem zlokalizowanym w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1, a widzowie wydarzeń mogą z tego parkingu nieodpłatnie korzystać. Parking jest niestrzeżony, a Scena nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.

 1. Zasady teatralne związane z COVID - 19

 1. Widzowie będą usadzani na zasadzie szachownicy – w związku z tym numery miejsc wyznaczone na zakupionych biletach mogą się różnić od numerów, które ostatecznie Państwu zaproponujemy. Wynika to z faktu, że spora część biletów została zakupiona z bardzo dużym wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem ograniczeń.

 2. Wejście na widownię będzie możliwe już na 20 minut przed rozpoczęciem przedstawienia. Oczywiście w sytuacji, gdy poprosimy Państwa o zmianę strefy z I na II, dokonamy zwrotu różnicy w cenie na wskazane konto bankowe (przelewy będą realizowane po zakończeniu spektaklu). Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ze zrozumieniem zaistniałą sytuację i będziemy mogli liczyć na Państwa elastyczność w kwestii zmiany miejsc.

 3. Obowiązywać będą standardowe w obecnej sytuacji zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja dłoni przy wejściu do budynku, obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa zarówno w foyer, jak i w sali teatralnej oraz zachowanie bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po terenie ATM Sceny na Bielanach.

 1. Zgody na przetwarzanie Danych osobowych

 1. Poprzez nabycie Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej lub w kasie biletowej Sceny, oraz akceptację Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1 w celu związanym z organizacją prezentacji wydarzeń Sceny, które to dane udostępnione są dla ATM Grupy przez Kupującego osobiście (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*), w zakresie niezbędnym do prezentacji wydarzeń Sceny.

 2. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący oświadcza, iż został poinformowany, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1, adres email: ado@atmgrupa.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu objętym zgodą.dokonania rezerwacji i sprzedaży Biletów.

  3. Podstawą przetwarzanych danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy) w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

  4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 6 lat.

  5. Kupującemu pPrzysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych,. którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. KupującyPrzysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzeduąd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. Jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat, a po tym czasie usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie przez Kupującego wcześniej cofnięta.

  8. Odbiorcami moich danych osobowych Kupującego mogą być osoby lub podmioty współpracujące ze Sceną przy realizacji zadań objętych organizacją wydarzeń Sceny.

  9. Podanie jego danych Scenie osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do dokonania rezerwacji i nabycia Biletów..

  10. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Postanowienia pozostałe

 1. Scena zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w repertuarze.

 2. Wszystkie informacje na temat repertuaru, wynajmu sceny, cen Biletów, zniżek, ofert specjalnych i inne opublikowane są na stronie www.scenaatm.pl.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.scenaatm.pl oraz w postaci wydruku w kasie biletowej Sceny.

 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 5. Poprzez akceptację Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oferowanych przez Scenę zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 202002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.344).