Regulamin

 

REGULAMIN - Scena ATM na Bielanach

 

 

I. Słownik pojęć

 1. SCENA – ATM GRUPA S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1, NIP 8971008712, spółka prowadząca działalność teatralną i impresaryjną pod nazwą “Scena ATM na Bielanach”.
 2. SYSTEM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ – serwis internetowy należący do Sceny, dostępny pod adresem www.bilety.scenaatm.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia i kupować Bilety.
 3. KUPUJĄCY – każdy podmiot (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) składający zamówienie w Systemie Sprzedaży Internetowej lub nabywający Bilety w kasie biletowej Sceny.
 4. BILET – dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Scenę lub innego organizatora, oferowany do sprzedaży w Systemie Sprzedaży Internetowej oraz w kasie biletowej Sceny.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin, mający zastosowanie do korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej oraz brania udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Scenę lub innego organizatora.

 

II. Korzystanie z Systemu Sprzedaży Internetowej

 1. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Warunkiem skorzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Sceną;
  2. spełnienie wymogów technicznych, tj.:
   • komputer lub urządzenie mobilne z przeglądarka internetową oraz dostępem do Internetu,
   • aktywne konto poczty elektronicznej,
   • aktywne konto bankowości elektronicznej w przypadku korzystania z tego rodzaju płatności.
  3. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu w Systemie Sprzedaży Internetowej, tj.:
   • rejestracji Kupującego na stronie (tylko w przypadku transakcji),
   • wyboru wydarzenia i liczby biletów,
   • sprawdzenia danych,
   • potwierdzenia dokonania zamówienia oraz otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Scenę.
 3. Warunkiem zakupu Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za Bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl prowadzonego przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl – lub telefonicznie: 61 630 60 05.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas procesu zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura za zakupione bilety może być wystawiona wyłącznie na dane klienta podane w zamówieniu. W celu otrzymania faktury na podmiot gospodarczy konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP. Scena nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 5. Scena nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 6. System Sprzedaży Internetowej umożliwia zakup Biletu najpóźniej na godzinę przed wydarzeniem. W terminie krótszym istnieje możliwość zakupu Biletów w kasie biletowej Sceny. Scena zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 7. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Sceny.
 8. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą Kupującemu drogą elektroniczną.
 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia za Bilet przez Scenę.
 10. Scena nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący nabywa Bilety. Scena nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

III. Zwroty biletów i reklamacje

 1. W przypadku odwołania wydarzenia zwrot za Bilet zakupiony za pomocą Systemu Sprzedaży Internetowej dokonywany jest w ciągu 30 dni od odwołania wydarzenia, tym samym kanałem poprzez System Sprzedaży Internetowej na konto, z którego realizowana była zapłata, zgodnie z pkt. II-3 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Scena nie dokonuje zwrotów środków za zakupione Bilety zakupionych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.
 3. Scena dopuszcza wymianę zakupionego Biletu na inne, dostępne wydarzenie Sceny w terminie nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem, na które został sprzedany Bilet. Procedura wymiany realizowana jest przez Scenę wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu pod adresem e-mail bilety@scenaatm.pl
 4. Pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu oraz realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres bilety@scenaatm.pl.
 5. Składając reklamację należy podać:
  • imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • przyczynę złożenia reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje dotyczące płatności PayU przekazywane są do operatora, a termin ich rozpoznania może ulec wydłużeniu.
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest drogą mailową na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana.

 

IV. Zasady teatralne

 1. Niezależnie od możliwości nabycia Biletów w Systemie Sprzedaży Internetowej Scena umożliwia Kupującym nabycie Biletów w kasie biletowej w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1. Kasa jest czynna w dniu wydarzeń, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, do czasu zakończenia wydarzenia, lub w innych terminach uzgodnionych drogą telefoniczną lub mailową. Nabycie Biletu w kasie biletowej Sceny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Scena ma prawo do nie wpuszczenia na widownię widzów spóźnionych. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za Bilety. W przypadkach, gdy na sali pozostały wolne miejsca dopuszcza się wpuszczenie spóźnionych widzów. W takiej sytuacji obsługa widowni wskazuje spóźnionym widzom najbliższe wolne miejsca, do których dojście powoduje w sposób minimalny zakłócenie odbioru wydarzenia przez innych widzów, a Scena nie gwarantuje spóźnionym widzom dostępności miejsc wskazanych na Biletach. O możliwości wpuszczenia na salę spóźnionych widzów decyduje obsługa widowni.
 3. Podczas wydarzeń obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania i fotografowania oraz nakaz wyłączenia telefonów komórkowych.
 4. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają odbiór wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, zostaną wyproszone z sali bez prawa zwrotu pieniędzy za Bilety. Jeśli w konsekwencji takiego zachowania wydarzenie zostanie odwołane, osoby zakłócające zostaną obciążone kosztami odwołania wydarzenia.
 5. Dzieci mogą brać udział w wydarzeniach tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Jeśli dziecko swoim zachowaniem zakłóca odbiór wydarzenia, zostanie wyproszone z sali wraz z opiekunem bez prawa zwrotu pieniędzy za bilety.
 6. Scena dysponuje parkingiem zlokalizowanym w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1, a widzowie wydarzeń mogą z tego parkingu nieodpłatnie korzystać. Parking jest niestrzeżony, a Scena nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.

 

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe pozyskane przez ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w związku z nabyciem Biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej lub w kasie biletowej Sceny oraz w zw. z akceptacją Regulaminu podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach dokonywania rezerwacji i sprzedaży Biletów jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1, adres email: ado@atmgrupa.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w u dokonania rezerwacji i sprzedaży Biletów. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy) oraz art. 6 ust.  1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być podmioty współpracujące ze Sceną przy realizacji zadań objętych organizacją wydarzeń Sceny, PayU S.A. oraz podmioty z Grupy Kapitałowej ATM Grupa (https://www.atmgrupa.pl/o-nas/grupa-kapitalowa/).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości rezerwacji i zakupu Biletów.
 8. Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i promocjach oferowanych przez Scenę zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Dane osobowe pozyskane w tym celu przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.

 

VI. Postanowienia pozostałe

 1. Korzystanie z Systemu Sprzedaży Internetowej może wiązać się z zagrożeniami, które wraz z dostępnymi środkami technicznymi mającymi na celu ich zminimalizowanie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do podstawowych funkcji i celów oprogramowania lub danych, które nie są składnikiem treści usługi polegającej na umożliwieniu składania zamówień i zakupu biletów za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej należą: informowanie o ofercie Sceny, zarządzanie dostępnością i cenami biletów, rezerwacja i zakupy biletów on-line, integracja z systemami płatności, kontrola dostępu i zabezpieczenia danych użytkowników, generowanie biletów elektronicznych, przechowywanie historii zakupów, obsługa reklamacji i zwrotów, analiza danych dotyczących sprzedaży i preferencji użytkowników i ich raportowanie, wysyłanie powiadomień i marketing,
 3. Scena zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w repertuarze jak i w obsadzie spektakli.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, wynajmu sceny, cen Biletów, zniżek, ofert specjalnych i innych opublikowane są na stronie www.scenaatm.pl.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.scenaatm.pl oraz w postaci wydruku w kasie biletowej Sceny.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu - SCENA ATM na Bielanach

 

Informacja dotycząca potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Realizując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ATM Grupa S.A. informuje użytkowników o istniejących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną należą:

 1. Malware: złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, robaki czy trojany, może zaszkodzić urządzeniu lub systemowi użytkownika.
 2. Phishing: próby wyłudzenia poufnych informacji, często poprzez podszywanie się pod godne zaufania źródło, mogą prowadzić do utraty danych osobowych.
 3. Spam: niechciane wiadomości emailowe mogą zawierać treści niepożądane lub niebezpieczne.
 4. Włamania do systemów: nieautoryzowany dostęp do systemu użytkownika może prowadzić do utraty poufnych danych.
 5. Programy szpiegujące: spyware może gromadzić informacje o użytkowniku bez jego zgody.

Aby zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z usług elektronicznych, zalecamy sprawdzanie źródła i treści wiadomości, unikanie klikania w podejrzane linki, korzystanie z oprogramowania antywirusowego i zapór sieciowych (firewall) oraz dbanie o aktualizacje oprogramowania użytkownika. Działając ostrożnie i zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku internetowym, można znacznie ograniczyć zagrożenia wskazane w niniejszej informacji. ATM Grupa S.A. dba o stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony danych i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.